بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

Uncategorized > بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

شکوفه میدهد با تو درخت نو نهال ما

چه بار پر بهایی است در این تاک مسیح ما

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

که هست پایدار و جاویدان،  که هست زنده خدای ما

به جای نغمه بلبل،  ملائک ها سرود خوانند

به جای سوسن و سنبل،  ثمرها از خدا آید

به جای نهر،  پر باران،  شود جاری کلام یار

به جای باد صبحگاهان، خرامد روح قدوست 

به جای ماهی قرمز در آن تنگ بلورینی

شویم آزاد و رستان ما از این بار گناه بینی

به جای شمع در شمعدان،  شود نورت چه جاویدان

به جای آئینه در میز،  دلها شوند چو پاکدلان

که با نور مقدست،  ببینیم قلب عیسی را

که با بوی معطرت،  شویم مستان در این دنیا

بهار ما تو هستی یار،  بهار ما تو هستی یار

خجسته باد خداوندا! که هستی تو حیات ما

میترا

گرانبها در شبکه های اجتماعی
11 بازدید کننده

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

Uncategorized > بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

شکوفه میدهد با تو درخت نو نهال ما

چه بار پر بهایی است در این تاک مسیح ما

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

که هست پایدار و جاویدان،  که هست زنده خدای ما

به جای نغمه بلبل،  ملائک ها سرود خوانند

به جای سوسن و سنبل،  ثمرها از خدا آید

به جای نهر،  پر باران،  شود جاری کلام یار

به جای باد صبحگاهان، خرامد روح قدوست 

به جای ماهی قرمز در آن تنگ بلورینی

شویم آزاد و رستان ما از این بار گناه بینی

به جای شمع در شمعدان،  شود نورت چه جاویدان

به جای آئینه در میز،  دلها شوند چو پاکدلان

که با نور مقدست،  ببینیم قلب عیسی را

که با بوی معطرت،  شویم مستان در این دنیا

بهار ما تو هستی یار،  بهار ما تو هستی یار

خجسته باد خداوندا! که هستی تو حیات ما

میترا

12
گرانبها در شبکه های اجتماعی
12 بازدید کننده

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

Uncategorized > بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

شکوفه میدهد با تو درخت نو نهال ما

چه بار پر بهایی است در این تاک مسیح ما

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

که هست پایدار و جاویدان،  که هست زنده خدای ما

به جای نغمه بلبل،  ملائک ها سرود خوانند

به جای سوسن و سنبل،  ثمرها از خدا آید

به جای نهر،  پر باران،  شود جاری کلام یار

به جای باد صبحگاهان، خرامد روح قدوست 

به جای ماهی قرمز در آن تنگ بلورینی

شویم آزاد و رستان ما از این بار گناه بینی

به جای شمع در شمعدان،  شود نورت چه جاویدان

به جای آئینه در میز،  دلها شوند چو پاکدلان

که با نور مقدست،  ببینیم قلب عیسی را

که با بوی معطرت،  شویم مستان در این دنیا

بهار ما تو هستی یار،  بهار ما تو هستی یار

خجسته باد خداوندا! که هستی تو حیات ما

میترا

21
گرانبها در شبکه های اجتماعی
21 بازدید کننده