ببین

خیز از جا جان جانان را ببین

در گشا و شاه شاهان را ببین

بر فکن از تن لباس کهنه را

نو به نو تو نور ایمان را ببین

قیدها را برگشا با قوتش

یوغ او گردن بنه، فرزند ابا را ببین

دل به او بسپار و از خود درگذر

از گنه آزاد شو پرواز انسان را ببین

آن خدای سرمدی از بهر ما

جان سپرده بر صلیب آن را ببین

خوش به حال آن که از روح خدا

پر شود هر لحظه ایمان را ببین

خون عیسی چون خریده جان ما

چشم دل بگشا و جانان را ببین

293
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
293