واگذار تمام دردهای نهان را

خواندنی > شعر > ایمان > واگذار تمام دردهای نهان را

به وزش باد گوش بسپارو

بشنو سخنهای خوش دلدار را

به نسیم باد دل بسپارو

واگذار تمام دردهای نهان را

با وزش باد همساز شوو

دور شو از ساز  این رندان

با نسیم باد رقصان شوو

نباش رقصان به باد هر بدان

با وزش روح نواز  برخیزو

آغاز کن روزت را با امید به آن

با نسیم  خوش دلدار خوشبو شوو

برو در راهش با ایمان و اعتماد

میترا

281
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
281