چراغ دل بیفروز تو

خواندنی > شعر > ایمان > چراغ دل بیفروز تو

چراغ دل بیفروز تو

گر از نور خداوندی

پیام دل به مردم ده

گر از روح خداوندی

تو عاشق باش و ساده باش

در این دنیای رنگینه

تو مجنون باش و راهی باش

در این دنیای نادیده

نجات داده، حیات داده

پیام خوش به ما داده

خدا داده،  مسیحا را

کلام زنده را داده

تو آرام باش و صابر باش

در این شهر غریبانه

تو ایمان دار و دلدار باش

در این فکر پریشانه

خدا داده صلیبش را

خدا داده چه خونی را

چه لطف و فیضی را داده،

چه مهر و عشقی را داده

تو زنده باش و جاویدان

کنار شاه قدیسیان

تو فاتح باش و شادمان

کنار شاه زندگان

میترا

313
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
313