تمامی بارهایم بر تو

خواندنی > شعر > دعا > تمامی بارهایم بر تو

تمام بارهایم بر تو، سنگینی آن بر دوش تو

مشکلات روزهایم با تو، غم‌ شب هایم با تو

من که ناتوانم  و تویی تنها توانا یارا

من که نادانم و تویی تنها دانا و آگاه در دنیا

ناباوری های  مرا به باور بدل ساز ای خدایا

ناامیدی مرا  با امید زینت و جمیل ساز ای زیبا

 تو تنها شنوا ی صدای قلبهایی

 تو تنها بینای افکار و اذهانی

 تو که سازنده ویرانی افرادی 

 تو که خیزاننده تمام افتادگانی

تو هستی که به ضعف هر کس قوت میدهی

تو هستی که به غم هر کس شادی میدهی

من که باشم جز یک انسان خاکی

این تو هستی خدای آسمان و هر گرانی

تو بگیر دستان خسته مرا

تو گذر ده از این ره سخت دنیا

میدانم که تو هستی تنها یار باوفا

بی ریا و پاک و مهربان و با صفا

میترا

331
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
331