دعا کن

خواندنی > شعر > دعا > دعا کن

هوشیار باش در باغ جتسیمانی

بیدار باش مبادا خواب بمانی

دعا کن در آزمایش نیافتی

آزاد شوی از هر بندو هر سختی

روح مشتاق است اما جسم ناتوان

عیسی گفت اندکی با من بمان

دعا کن ساعتی بیدار بمان

رها کن کاهلی ،نزدش بمان

دعا کن ای فرزندم دعا کن

پدر را باقلب و جان صدا کن

روح مشتاق است اما جسم ناتوان

عیسی گفت اندکی با من بمان

مهران

306
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
306