دعا کن

خواندنی > شعر > دعا > دعا کن

هوشیار باش در باغ جتسیمانی

بیدار باش مبادا خواب بمانی

دعا کن در آزمایش نیافتی

آزاد شوی از هر بندو هر سختی

روح مشتاق است اما جسم ناتوان

عیسی گفت اندکی با من بمان

دعا کن ساعتی بیدار بمان

رها کن کاهلی ،نزدش بمان

دعا کن ای فرزندم دعا کن

پدر را باقلب و جان صدا کن

روح مشتاق است اما جسم ناتوان

عیسی گفت اندکی با من بمان

مهران

14
گرانبها در شبکه های اجتماعی
14 بازدید کننده