قلبِ عاشق

خواندنی > شعر > دعا > قلبِ عاشق

خداوندِ جهان باشد خداوندِ محبت

به نیکان و بدان باران دهد از روی رحمت

پسر را او فرستادش به دنیا تا بمیرد

مجازاتی که انسان مستحقش بود گیرد

پدر با عشقِ بی همتا مرا فرزندِ خود خواند

به نیکو عشق ورزیدن به انسانها فرا خواند

به من گفتا محبت کن مرا با قلب و جانت

مرا کز راهِ فیضِ خود عطا کردم نجاتت

خداوندا تو بشکن قلبِ سختِ سنگی ام را

عطا کن قلبِ عاشق همچو قلبِ منجی ام را

ز خودخواهی رهایم ساز ای محبوبِ دلها

که تا افتاده دل گردم چو معبودم مسیحا

پیمان کیانی

299
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
299