آتش روح

عیسی تو خداوندی ؛ بهرم شدی مصلوب                   

بعد از سه روز تو برخاستی از مرگ

ظاهر شدی تو ؛ بر دوستانت                              

چهل روز داعم ؛ بعد از قیامت

بعد از چهل روز ؛تعلیم و تشویق                          

بالا شدی تو ؛ بر اسمانها

امید دادی بر دوستانت                                     

روح القدس را ؛ قبل از صعودت

ده روز بودند ؛ انها در حضورت                          

در خواست کردند ؛ با یکدل ان را

روح القدس ریخت ؛ بر طبق وعده                         

پر کرد دلها ؛ پر کرد جانها

روح القدس با ؛ اتش فرو ریخت                           

روح القدس با ؛ انواع زبانها

امروز ما را نیز ؛ پر کن ز مهرت                         

پر کن ز عشقت ؛ با روحت عیسی

روحت بریزد بر جسم و بر جان                            

ما را بسازد پرتر ز انها

نزدت بمانیم ؛ از تو بیابیم                                  

باشیم برایت ؛ شاهد به دنیا

قوت بیابیم ؛ قوت بیابیم                                     

از روحت عیسی ؛ شاهد به دنیا

296
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
296