ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا

خواندنی > شعر > روح القدوس > ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا

بگذر ز من ای یار من

از هر گناه نا بجا طاهر بساز روح مرا

از هر بدی و هر فنا افکار من شسته شود

از وسوسه از همهمه زبان من عاجز شود

از سفسطه  از مغلطه ای یار من

ای جان من،  فیض داده ای بر حال من ای شاه من

ای راه من،  هستی توست بر روح من

توبه کنم در هر زمان، چون که تو هستی مهربان

زانو زنم در هر مکان، چون که تو هستی شاهمان

بی تو شوم! گمراه شوم،  بی تو به راه کج روم

بی تو شوم! مغرور شوم،  بی تو به نابودی روم

با تو دلم گوشتین شود، نرم شود، رئوف شود

با تو، روانم شاد شود، خندان شود،آزاد شود

قوت بده، تابع شوم، مطیع شوم، پیرو راه تو شوم

حکمت بده، دانا شوم، خاضع شوم

در آن کلام زنده شوم ای روح قدوس خدا

آرام بکن روح مرا ای شاه عادل بر جهان

عاشق بکن قلب مرا ای نور عالم، ای خدا

روشن بساز فکر مرا تو هستی آن نیکو شبان

 تو هستی آن ناجی ما

میترا

274
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
274