روح القدس

خواندنی > شعر > روح القدوس > روح القدس

روح القدس روح خدا

برمن آرام گیر روح شفا

نزدم آ روح خدا

بر من آرام گیر روح سما

ساکن در قلبم

شادی ها بامن

بمان در سختی ها

روح القدس از جایگاه قدس

برمن ببار آزادم نما

درسختی ها آرامم نما

برغم ها جلالم نما

روح القدس بازکن چشمم

روح خدا بازکن قلبم

درتنگی وجفا،درسختی وبلا

بینم روی پدر،خوانم شعری دگر

روهان

292
5/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
292