روح قدوس خدا

خواندنی > شعر > روح القدوس > روح قدوس خدا

ای روح قدوس خدا                  

بر ما بریز تو از سما

تقدیس بکن تو ای خدا              

هم جان ما هم قلب ما

ای روح قدوس خدا                  

با آتشت از تخت شاه

تو پاک کن تطهیر کن              

فکر و زبان  و روح ما

ای روح قدوس خدا                  

ای ابتدا ای انتها

با روغن مقدست                    

شفا بده تو جان ما

ای روح قدوس خدا                 

ای پادشاه  بی همتا

نامت عجیب است و مشیر       

کارت عظیم است و مهیب

هوشیانا در قلب ما

اکرم

309
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
309