انسانی تشنه به سویت آرم

خواندنی > شعر > ستایش > انسانی تشنه به سویت آرم

می پرستمت ای ملجایم

می ستایمت ای شاهم

که تویی زنده مسیح خدایم

که تویی زنده مسیح خدایم

عاشقانه من میام به سویت

میکوبم در رو تویی ملجایم

من کنیزه درگاهه تو هستم

عاشقانه با تو پیمان بستم

غریبی و غم و غربت سخته

نام تو قدرت، سختی هایم

دستامو بگیر در این سختی ها

تویی آرامش من مسیحا

تو بده قدرت قدم بر دارم

صلیب تو باشه تنها راهم

تو بده خدمت که در راهه تو

انسانی تشنه به سویت آرم

تا ببینند انسانهای تشنه

راه و راستی و حیاتی شاهم

می پرستمت ای ملجایم

می ستایمت ای شاهم

که تویی زنده مسیح خدایم

که تویی زنده مسیح خدایم 

مژگان

252
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
252