ای جان مرا جانان کیست

خواندنی > شعر > ستایش > ای جان مرا جانان کیست

ای جان مرا جانان کیست؟

ای جان مرا جانان کیست؟

درد حیات این جهانو آن حیات جاودان چیست؟

ای جان مرا مَسح خدا آمد ، درون جان من

درد حیات این جهان بیرون برفت از جان من

ای جان مرا شادی بدادی ، با ، مسح خود از آسمان

دردی دگر با تو ندارم ، من ، در این جهان

ای جان بدادی وعده ای با روح خود از آسمان

اینک منم اینک منم سجده گذار فیض تو از آسمان

ای جان بدادی، تو به من ، فهمی دگر از این حیات

با تو بودن زندگانیست تا ابد ، در آن حیاتو

بی تو بودن پوچیو سردیست تا ابد در این حیات

نفس باد

گرانبها در شبکه های اجتماعی
278