ای مسیحم صلیبت نشان من است

خواندنی > شعر > ستایش > ای مسیحم صلیبت نشان من است

تو خداوندی و مالک، تو پر از جلال و فخری

تو حکیم و تو فهیمی، تو چه عادل و حلیمی

تو شبان و تو هادی، تو یهوی ره هستی در عدالت و در راستی

در حقیقت تو خدایی ای یهوه تو که هستی

تو که هستی آن که هستی تو دری و راهنمایی

تو نوری و روشنایی تو مطهر، تو مقدس

تو بری از هر گناهی تویی حافظ تویی حامی

تو خدای شامار هستی تو صفایی تو وفایی

تو وفادار به عهدی تو مبارک تو منزه

تو خداوند جهانی تو توانگر تو ماهر

تو که قادر وحیدی تویی اول تویی آخر

تو که مالک زمانی تو طبیب و تو شفیعی

تو شفا ده هر دردی تویی قاضی تویی داور

تویی دادگر دو عالم تو علیمی تو حکیمی

تو پر از دانش و علمی تو مسیحی تو خدایی تو عمانوئیل مایی

تو قدیری تو دلیری، تو رئیس لشکرایی

تو عظیمی تو جلیلی، تو که افتخار مایی

تویی حاضر و تویی ناظر، تو خدای شمه هستی

تو ابایی تو شبانی، تو خدای آسمانی

تویی صخره، تویی قلعه تو پناهگاه امینی ای خدایم

ای مسیحم صلیبت نشان من هست

چه خون گرانبهایی که نجاتم از گناه هست

میترا

286
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
286