تو مسیحی

خواندنی > شعر > ستایش > تو مسیحی

تو مسیحی تو مسیحی

تو سزاور ستایش

تو سزاور سنایی

تو مسیحی تومسیحی

توبه شادی و دردم

تو تسلی و یقینی

تو مسیحی تو مسیحی

تو جدا ز هر غروری

توحمد وسروری

تو مسیحی تو مسیحی

تو کمال شریعت هستی

تو گقتی ثکمیل کردی

ما را زشریعت رها کردی

تو مسیحی تومسیحی

تو مسیحی تومسیحی

بهنوش

278
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
278