جز تو نیست خدایی

خواندنی > شعر > ستایش > جز تو نیست خدایی

تو خداوندی و جز تو نیست خدایی در گیتی

تو پادشاهی و قادر متعال و دانایی

تو خداوندی و پدید آور روشنایی

خالق آسمان و زمین و کهکشانی

تو خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوبی

تو  أبا هستی  عاشق هر انسانی

تو نفس حیات دمیده در جان هایی

تو اول و آخر و ابتدا و انتهایی

تو پدر هستی و پسر و روح قدسیانی

در حقیقت تو واحدی و بی همتا و یکتایی

تو که بیننده افکار و کاشف قلب‌هایی

تو شنونده و راز دار و امین حرفهایی

تو خدای رهایی در تنگنایی

یاری رسان روزهای گرفتاری

تو پیشاپیش ما در راه هایی

شکاف دهنده دریا و  خردکن کوه هایی

تو خدای بسیار مهربانی

هر لحظه و هر آن با مایی

تو تنها یار باوفایی

راستگو و عادل و جاودانی

میترا

301
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
301