خداوند حیات

خواندنی > شعر > ستایش > خداوند حیات

مرا از ایمان به ایمان ببر

مرا از زمین به آسمان ببر

مرا در خداوندم شاد کن

تو ای عیسی مرا آزاد کن

تو کلامی از خداوند

تو همیشه بود و هستی

تو شرابی آسمانی

من پر از هوای مستی

من دروغم تو حقیقت

من گناهم تو نجاتی تو تمام عشق و ایمان

تو خداوند حیاتی

مرا از ایمان به ایمان ببر

مرا از زمین به آسمان ببر

مرا در خداوندم شاد کن.

تو ای عیسی مرا آزاد کن

بر صلیب بی گناهی

خون تو نجات دنیا

روح پاک مهربانی

در کلام تو هویدا

من چو دریایی خروشان

از تو آرامش گرفتم من در این حال خدایی

در تو آسایش گرفتم

من از ایمان به ایمان

سروش

306
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
306