خداوند پادشاه جهان است

خواندنی > شعر > ستایش > خداوند پادشاه جهان است

به جماعت عظیم حمدت خوانم

میان قوم خود تسبیحت خوانم

نجات صالحان از آن خداوند

اعانت ایشان از آن خداوند

خداوند پادشاه جهان است تسبیح خوانید

خداوند را در قدس او تسبیح خوانید

خداوندا تو پادشاه بهر من نجاتی

توئی فرمانده لشگر بهر من خالصی

خدوندا دل ما را  جو زن لوط به واپس برنگردان

کوهی ز نمک یادگار ما نگردان

خداوند پادشاه جهان است تسبیح خوانید

خداوند را در قدس او تسبیح خوانید

خداوند خفایا دل بداند

خداوندهر نهانی را بداند

یهوه صبایوت با ماست اینک

خدای یعقوپ قلعه ماست اینک

خداوند پادشاه جهان است تسبح بخوانید

خداوند را در قدس او تسبیح خوانید

بیائید کارهای او ببینید

در آغوش گرمش ماوا گزینید

بایستید و بدانید او خدا است

متعال در جهان او تنها خدا است

خداوند پادشاه جهان است تسبیح خوانید

خداوند را در قدس او تسبیح خوانید

مسیح فرمانده ماست اینک

برای ما قلعه و ملجاست اینک

جمیع قومها دستک زنید پاز

به صحن او آواز شادمانی دهید پاز

زیرا خداوند ما مهیب است

مشیر و عادل است نامش عجیب است

خداوند پادشاه حهان است تسبیح خوانید

خداوند را در قدس او تسبیح خوانید

خداوند خدا تکلم می کند باز

ز مطلع تا به مغرب تکلم می کند باز

ز صهیون که کمال زیبائی ست تجلی او نموده

به قلب و جان قومش تجلی او نموده

خداوند را در اعلی علیین تسبیح خوانید

خداوند را بهرفیضش تسبیح خوانید

خداوند پادشاه جهان است تسبیح خوانید

خداوند را در قدس او تسبیح خوانید

بهنوش

307
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
307