شعر سوم

خواندنی > شعر > ستایش > شعر سوم
بعد از سقوط انسان، همه نسل بشر احتیاج به نجات خداوند دارد!
چه آنها که هزاران سال پیش می زیستند و چه مایانی که اکنون…
فارغ از رتبه و جایگاه اجتماعی، فارغ از میزان هوش یا ثروت، فارغ از هر آنچه هستیم و یا در اختیار داریم؛ هنوز محتاج هستیم…
محتاج نجات خداوند!
رفع این حاجت فقط در دستان خدای آسمانها و زمین است!
در طول هزاران سال هیچ دانشمند، متفکر، عارف، الهیات دان و فیلسوفی نتوانست این حاجت را برآورده کند؛ اما او کرد!
او که قادر علی الاطلاق است،
او که ابتدا و انتها است،
او که اول و آخر است،
او که بود و هست و می آید…
مسیح عیسی، کلمه خدا!
که جسم شد و در میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی.
این جسم به جهت گناهان ما مصلوب شد،
خون پاکش ریخته شد،
مرد و پس از ۳ روز زنده شد؛
و اینک در دست راست حضرت اعلی قرار دارد.
امروز در خونش شفا و در نامش نجات داریم!
نجات انسان تنها در نام قدوس او میسر خواهد شد.
اندک زمانی باقی است…
حاجت برآورده نشده ات( نجات) را در نام او دریافت کن!
“و در هیچکس غیر از او نجات نیست!
زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم!”
▪️اعمال رسولان ۴:۱۲

“ایتان”

گرانبها در شبکه های اجتماعی
200