عیسی آغاز و پایان

خواندنی > شعر > ستایش > عیسی آغاز وپایان

عیسی قیامت و حیات است

عیسی طریقت ونجات است

عیسی عشق است و راستی

عیسی فیض است و راستی

عیسی است برتر ز ابرام

عیسی است لایق اکرام

عیسی شاه جلال است

عیسی شاه بی مثال است

عیسی است امید فردا

عیسی است شادی در ما

عیسی است منشاحکمت

عیسی است فاتح ظلمت

عیسی است آغاز،پایان

عیسی است آغاز و پایان

عیسی برخاست از گور

عیسی است سرچشمه نور

عیسی است بهرم شفاعت

عیسی است بهرم شهامت

عیسی هر سویم دوان است

عیسی هر روز بهرم توان است

بهنوش

277
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
277