عیسی مسیحا

خواندنی > شعر > ستایش > عیسی مسیحا

عیسی مسیحا، عیسی مسیحا

تویی جلال پدر ما

عیسی مسیحا،عیسی مسیحا

تویی محبوب دلهای ما

توئی ،توئی!خدای زنده

صخره پاینده خورشید تابنده

فرمانده و رهاننده شیر غرنده

عیسی توئی آینده،ناجی ورهاننده

عیسی بخشنده دیروزی،همراه امروزی،امید فردای ما

عیسی!عیسی!تو می آئی

با لشگرآسمانی

درشکوه ، در جلال

می دمی برشیطان

اوگردد هلاک

عیسی مسیحا، عیسی مسیحا

تویی جلال پدر ما

عیسی مسیحا،عیسی مسیحا

تویی محبوب دلهای ما

آسمانی دیگر،خلقتی بهتر

تمام شد زحمت

جاری کرد رحمت

اوکه نشیند بر تخت

چه روز زیبائیست،جشن آسمانی

هللویا برشاه جلال

ما شاهزادگانیم

می رقصیم ومی خوانیم

با سرور شادمانی

اکرام وجلال بر بره خدا

امروز بگشا

ای که جفا دیده ای

نو امیدوتنهائی

عیسی کوبد قلبت را

اونیزدر جفا،تنها تنها بود

اودردت می داند،می خواهد برداد

رنج و دردت را

پس برخیز باایمان

سرا سرود نجاتمان

عیسی!عیسی! اوست خدای من

او تجسم یافت،مترود وخار گردید

تا بردارد گناه ما

اومصلوب گردید،لیک بر خاست از مردگان

امروز می نهم زندگیم در دستان او

چون او زنده است از بهر ما

بهنوش

326
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
326