می ستایم

خواندنی > شعر > ستایش > می ستایم

آه ای خداوند عیسی میطلبم من ترا 

با دل و روح و جانم هر لحظه و هر کجا

تو دادهای جان  به ما رو صلیب جلجتا 

با خون پاک خودت پاک کردهای هر گناه

زانو زنم نزد تو با نامت کنم دعا 

تنها با عهد خونت که بسته ای در سما

خدا مرا پذیرفت می خوانمش من ابا

عشق تو قوتم است در سختیها و تنگنا

با عود سنج و کرنا تسبیح و حمد و ثنا 

زیر پایت گذارم این قلب و روح و جان را

یادت دایم در فکرم نامت دایم بر لبم

عشقت دایم در قلبم قوتم است در دنیا

اکرم

261
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
261