همیشه قهرمان

خواندنی > شعر > ستایش > همیشه قهرمان

تو حبیب زندگانی تو نصیب جاودانی

ما به باور قیامت تو قیام زندگانی

تو به دیده محبت همه مهرومهرگانی

تو نمونه شجاعت تو همیشه قهرمانی

تونیازعاشقی را تونیازعاشقانی

همه ارث وارثان را همه ارث وارثانی

به زبان فهم و حکمت توفقیه عارفانی

به بیان پندوفکرت توکلام خبرگانی

به جهان غرق ظلمت همه نوراین جهانی

به نیاز این ضمانت تونیازاین ضمانی

به یقین باور ما تومسیح جاودانی

جمشید درخشان

323
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
323