پدر

پدر یکی یه دونه ست

پدر چراغ خونست

پدر برای ما همینه پُر از نور و امیدِ

پُر از شادی ، محبت پر از شالوم، نجابت

پدر یعنی مبارک پدر ینی سخاوت

پدر یه فیض کامل پدر یه نور کامل

پدر درون قلبِ پدر سلطان قلبِ

پدر عجیبِ در ما پدر مهیبِ در ما

پدر همیشه با ماست

پدر همیشه با ماست

پدر یکی یه دونست

پدر چراغ خونست

نفس باد

269
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
269