یاری من از سوی خداوند است

خواندنی > شعر > ستایش > یاری من از سوی خداوند است

آری ! یاری من از سوی خداوند است

از بر آن دوست نیک گفتار در عالم است

آری ! صخره من این خداوند است

پناهگاه امن در طوفان روزها است

آری ! نور من ، صورت چو مهتاب یار است

روشنایی بخش شبهای تیره و تار است

آری ! که شبان من تنها مسیح مهربان است

راهنمای با وفا در دشت های بیکران است

آری ! که خالق من آن پدر تخت نشین بر سما است

روح او نگهدار و پسر برگرفته ی گناهان از من است

آری ! که او حقیقت کامل و عادل بر جهان است

زیبا و دانا و آگاه ، تنها این یار مهربان است

میترا

327
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
327