جمعه الصلیب

خواندنی > شعر > صلیب > جمعه الصلیب

خداوندم تو آوردی

زرنج خود،نجات من

تو ای قربانی بی عیب

گرفتستی گناه از من

صلیب رنج و درد تو

رهایی بهر من آورد

مرا آزاد بنمودی

ز هر رنج و گناه و درد

چو رستاخیز خود از مرگ

مرا از موت بگرفتی

مرا فرزند نامیدی

به آغوش پدر خواندی

کنم شکرت دمادم من

خداوندم،مسیحایم

مرا مصلوب عشقت کن

ازین سرگشتگی هایم

حامد

281
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
281