خون او

خواندنی > شعر > صلیب > خون او

خون او پاک کرده مرا      

از هر پلیدی و گناه

فیضش نمایان گشته است     

روی صلیب جلجتا

با خون او عهدی جدید       

بسته شده اندر سما

با جسم خود نان داده        

هر گرسنه و هر بینوا

ای تشنگان و گرسنگان      

سویش بیاید این زمان

اوست راه و راستی و حیات    

هم این جهان هم آن جهان

نور است روح عیسی       

ساکن شود در قلبمان

پاک می کند روح ترا از   

هر گناه و هر خطا

قلبت بگشا رویش           

تا که بیابی مژده را

آبت دهد نانت دهد        

تازه کند جان ترا

اکرم

300
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
300