صلیب مسیح

خواندنی > شعر > صلیب > صلیب مسیح

صلیب مسیح جای خونست

زیر صلیبش نور و افتخارست

صلیب مسیح گرفتن گناهان ماست

فیض و شفقت او همیشه با ماست

او بر صلیب محکوم شد

بدن او میخکوب شد

بر سرش سنگینی خار

بر دستش جای میخ دشمنان

پاهایش بسته بر صلیب

دلش از گناهان ما شکسته بر صلیب

بدنش میخکوب شد تا آزاد شویم

با حیله شریر گرفتار نشویم

جای میخها روی دستش ماند

تا تو شفا یابی ز درد و رنج و آه

اگر مسیح به صلیب نمی رفت

دعاهای ما پیش پدر نمی رفت

ز زخمهایش شفا یافتیم

تو قلب پدر جا گرفتیم

گرفت ز ما همه گناهانمان را

رنج و عذاب مردم دنیا را

مسیحم که جان خود را دادی بهر ما

خداروشکر که ما آزاد شدیم ز هر گناه

گناه و شرم ز ما بیرون رفت

چو مسیح به اسمانها رفت

بعد از سه روز زنده شد

دل ما ز عشقش تازه شد

گر مسیح نبود مرده بودیم در گناه

اسیر و گرفتار لعنت بودیم در دنیا

مسیح بر شیطان پیروز شد

سر شیطان به زمین کوبیده شد

كتي صابري

252
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
252