من گنه کردم

خواندنی > شعر > صلیب > من گنه کردم

من گنه کردم و تو پسر را به ما دادی

 از تخت سمایی به زمین پست نشان دادی

 من گنه کردم و تو مجروح و مضروب شدی

 آرام و بی صدا با میخ بر چوب مصلوب شدی

 من گنه کردم و تو ی بی گنه با گناه من مردی

 بردی گنه را به دیار مرگ و بر مرگ پیروز شدی

من گنه کردم و تو از قبر و تباهی برخاستی

زنده ی جاوید شدی و نور و حیات را ساختی

من گنه کردم و تو وعده روح پاک را دادی

که تا ابد هست و توبه کنی ، رها و آزادی

کنون خدایی که هست چنین مهربانی

توبه کنم هر دم ، تا نشوم جدا از مسیحایی

میترا

292
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
292