خدای کران و آسمانها

خواندنی > شعر > فیض > خدای کران و آسمانها

آن خدای کران و آسمانها ، آن خالق زمین و انسانها

آن نگارنده طبیعت زیبا ، آن سازنده آراستگی دنیا

آن که بود از ازل تا انتها ، آن که هست در هر مکان و زمان

آن که می داند درون افکار را ، آن که می‌شکافد عمق قلبها را

آن که در قدوس و پاکی بی مثال است ، آن که از هر گونه گنه بیزار است

آن که ملائک ها هستند گوش به فرمانش ، آن که داوری جهان هست سزاوارش

آن که رها میکند تخت پادشاهی اش ، تا که دهد نجات جان فرزندانش

آن که آگاه است و دانا و توانا ، آن که هست قادر به انجام هر کار

او می‌شود فروتن در کنار ما ، میشود ساکن در زمین پر گناه

او شبان شود بر ما و رهنما در راه ، او همراه است با ما در این دیار

او که می‌دانست ما هستیم بی وفا ، اما او ماند تا به آخر در جفا

در پایان او جفا بود یک صفا ، نشان داد بر ما که دنیا هست بی وفا

گر که کند دنیا تو را فراموش ، بگیرد آن یار تو را در آغوش

گر که جهان شود بی نور و خاموش ، از پرتو رویش رهت  پر تابش و نور

میترا

302
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
302