در این تاریکی مطلق

خواندنی > شعر > فیض > در این تاریکی مطلق

در این تاریکی مطلق چه کس همراه ما باشد

چه کس همراه هم یاور، مکان امن ما باشد

در این خاموشی دنیا چه کس نور راهم باشد

در این رسوایی بی حد در این جرم و در این ذلت

چه کس آرام ما باشد چه کس ما را رهاند ز مکر و دام دشمن

چه کس باید گشاید، گشاید درب زندان به سوی بی گناهان تمام بندهارا

شود آرامی جان در این دنیای بی جان

دهد ما را رهایی برد ما را مکانی امن و آرام

که شوید هر غمی را از دل ما

چه کس جز تو مسیحا توان دارد رهاند ز تاریکی و ظلمت

برد ما را مکان آسمانی پر از آرامش و صلحِ الهی

ژاله

297
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
297