میروم من به حضورش

خواندنی > شعر > فیض > میروم من به حضورش

میروم من به حضورش  ، تا کنم حمد آن جلالش

میروم من با سرودش ، تا شوم شاد از شکوهش

میروم با دست خالی ، پر کند با فیض عالی

میروم با ذهن واهی ، او دهد حکمت ، پیامی

میروم من در کنارش ، تا که گیرم آن عطایش

من که بینم آن نگاهش ، دل چه خواهد جز خدایش 

میترا

300
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
300