صبح یکشنبه

خواندنی > شعر > قیام مسیح > صبح یکشنبه
صبح یکشنبه شده باز به یکباره جهان                          
گشته پر نور و عیان، گشته پیدا و عیان نور جهان
صبح یکشنبه شده باز صدای بلبل                              
مینوازد دل و جان، مینوازد بلبل از دل و جان
صبح یکشنبه شده نغمه ای از کوهساران                    
میسراید جسم و روح، میسراید نغمه ای بی پایان
صبح یکشنبه شده باز در آن دشت و دمن                   
میخرامند گل ها، میخرامند چنان بی پروا
صبح یکشنبه شده باز صدای موج ها                          
زمزمه ای میکند در گوش ما، زمزمه ای میکند از عمقها
نغمهٔ‌‌ بلبل ها، نغمه ای از کوهسار از چشمه سار          
و خرامیدن گل بی پروا
زمزمه موج ها، بی وقفه پی در پی                            
مینوازند، میسرایند ، تا بشنوانند گوش ها
که به یکباره جهان گشته پر نور و همه نورانی              
چون که عیسای مسیح، برخاسته از مردگان
این همه نجوا و شور این جهان گشته آشکار و نهان        
تا بگوید ، تا بگوید عیسی، برخاسته از مردگان
نازی

 

339
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
339