ای خداوندم عیان کن

خواندنی > شعر > موارد دیگر > ای خداوندم عیان کن

گرچه بیست ، بیست بدترین بود ، این جهان با ترس قرین بود

گرچه امسال ناخوشی داد ، مرگ و غم را بر کسان داد

گر چه داشته را به باد داد  ، دوری و کنجی نشان داد

گرچه شادی را فنا کرد ، آن خوشی را هم به بند کرد

گرچه نیکی دور ز ما شد  ، هر چه خواستیم نقش آب شد

گرچه لبخندها نهان شد ، ترس آدم از بشر شد

گرچه مرزها مهر و موم شد ، رفت و آمد سوت و کور شد

گرچه بیکاری عیان شد , آن گرانی هم نما شد

اما این سختی نماند ، سال نحسی به سر آید

هر چه سوغاتی  که آورد ، با خودش به قعر نهاند

از خداوند من بخواهم ، سال نو با او بیاید

فیض و رحمتش چو باران بر سر آدم ببارد

ای خداوندم عیان کن ، روی مهرت را نما کن

ای خداوندم عطا کن ، ناخوشی را تو شفا کن

حکمت خود را نشان کن ، آن عدالت را بنا کن

شادی را رسم جهان کن ،  هر بدی را ریشه کن , کن

راه بسته را تو‌ وا کن  , هر اسیر را تو رها کن

سال نو را با هدایا  ، تو به یاران ارمغان کن

ای توانا در جهانم ، تو مبارک کن مبارک

میترا

292
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
292