ای وجودت آسمانی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > ای وجودت آسمانی

ای وجودت آسمانی

ای حضورت شادمانی

ای  درخشان نور امید

آه تو خورشیدی برای سردی هر قلب تاریک

چشمه ای تو بهر تشنه        

توهمان آب زلالی

بنوشد تو را هر تشنه ای     

شاهم، همان آب حیاتی

عشق تویی، سرچشمه ات تنها محبت

گر بجویندعاشقان تنها تو را   

عشق زمینی  هیچ پیشت

قدرتی تودر زمین و آسمانها     

گر برند نامت ببینند ناامیدان

بازگردد هر در بسته به نامت شاه شاهـم

تو عظیمی بی نهایت

راه تو در این جهان تنها بُوَد راه حقیقت

سوی تو آیند اگر گُمگشتگان ، نورت ببینند

هر تاریکی گریزد پیش نامت شاه شاهم

آه آرامش تویی       

آغوش تو باز است خدایم

می شوید آرام، چون آرامش است؛ تنها خـدایم

آه  زیبای  سزاوار پرستش  آسمانـی

تو خـدا، تنها تو ملجائـی

تو بگشا چشم مشتاقان که دنبال تو می گردند

که بینند راه و راستی و حیات

مژگان  

گرانبها در شبکه های اجتماعی
305