میخواهم چون درختی سبز در روح تو باشم

با شاخ و برگهایی در این تاک حقیقی باشم

من درخت باغ تو هستم ای باغبان

تشنه نهرهای تو هستم ای باغبان

گهی سرخ و گهی سبز و گهی زرد هستم ای باغبان

بی تو خشک و مرده هستم ای باغبان

باغی که باغبان ندارد

جز علف هرز چیزی ندارد

پس بیا ای باغبان در این باغ باز است

چون من محتاج تو هستم ای باغبان

 

مریم

177
3/5 - (4 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
177