به او رو بیاور

خواندنی > شعر > موارد دیگر > به او رو بیاور

اگر خسته هستی به او رو بیاور                 

گرانبارِ جانی به او رو بیاور
اگر تشنه هستی چو آهوی مشتاق             

پیِ نهرِ آبی به او رو بیاور

اگر دوست داری محبت شناسی                

پدر را شناسی به او رو بیاور

اگر طالبِ دوستی با خدایی                     

پیِ همنشینی به او رو بیاور

اگر طرد گشته ز نزدیک و دوری              

پیِ مهربانی به او رو بیاور

اگر ره به بالا نیابی تو پیدا                     

به دنبالِ راهی به او رو بیاور

اگر خسته از هر مرامی و مسلک             

حقیقت پژوهی به او رو بیاور

اگر رویگردان ز پیر و مرادی                  

شبان گر که خواهی به او رو بیاور

اگر روز و شب را کنی سر به باطل           

هدف گر نداری به او رو بیاور

اگر غم فِسرده دلت را چو نومید                

پیِ شادِمانی به او رو بیاور

اگر قایقِ تو به طوفان اسیر است              

پیِ جای امنی به او رو بیاور

اگر جان ملولی ز ظلمِ زمانه                   

پیِ عدل و دادی به او رو بیاور

اگر بندِ شیطان اسیرت نموده                  

رهایی بجویی به او رو بیاور

اگر بارِ جرم و گناهت فزون است             

به دنبالِ منجی به او رو بیاور

خداوندِ منجی یشوع مسیح است             

پیِ رستگاری به او رو بیاور

پیمان کیانی

گرانبها در شبکه های اجتماعی
306