به دنبال خدا

خواندنی > شعر > موارد دیگر > به دنبال خدا

شوقی به پا شد                 

به خود گفتم کی ام  امروز من فرزند او عیسی خدا شد

خدا آمد برای چون منی در دام دنیا          

اسیر و پر گناه هیچکس نبود چون من به هیچ جا

که بودم قبل او بیچاره ای هیچ                 

درون لذتها غرق گناه سر در گم خویش

پی که می دویدم خود  ندانم                      

شریر می برد مرا حاکم به جانم

در آن تاریکی و ظلمت صدایش می زدم خالق کجایی

منه مژگان دنبال توام پیشم می آیی

پشیمانم نگاهم کن خدایا                            

به من رحم کن تویی خالق به دنیا

کمک ای خالقم من راه را هرگز ندانم            

دو چشمم کور خدا من نا توانم

خدا آمد دلش سوخت  عیسی بود               

برای هر گنهکاری چو من او ملجا بود 

صدایم کرد مژگان گنهکار سویم من آی           

چه زیبا سویش پر کشیدم حقیقت بود

نجاتم داد ، من عیسی را دیدم       

وجودم پر شداز عشقش دَمادم حقیقت کرد آزادم زهر بند 

درون قلب من عیساست امروز ،درون قلب من عیساست امروز 

که من فرزند او ،او خالق و یکتا و بی همتاست هر روز

مژگان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
290