تازگی

زندگی را تجربه می کن به او

تا که از او زندگی یابی همی

مرگ را پایان بداد او بر صلیب

نی گناه و نی اسارت نی غمی

هر چه بُد فصل نویی آغاز کرد

تازگی، همچون به گلها شبنمی

گر چه بینی نَک شریران دلخوشند

گو که باشد چون نمی پاید دمی

جاودانی را  عطا  فرمود  او

از قیامش شادمان شد عالمی

رحمت و فیضش عطا گشته به ما

از فروغش هیچ نی ما را کمی

فیض عیسی از صلیب و از قیام

ختم کرد هر یأس و هم هر ماتمی

رامی

258
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
258