تکیه گاه

خواندنی > شعر > موارد دیگر > تکیه گاه

دلم با توست برادر ای دلاور

به عیسی اقتدا کن طاقت آور

از این نامهربان های جفاگر

به مکتوبات عیسی روی آور

دلم با توست برادر ای دلاور

به عیسی تکیه کن او هست یاور

از این تکرار بیرحمی گذر کن

به ایمانت غبار غم میاور

دلم با توست برادر ای دلاور

به عیسی زندگی کن تا به آخر

از این زندان ناُمیدی حذر کن

به فیضش میوه های تازه آور

ایتان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
287