یارم تویی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > یارم تویی

ای مسیحا شاهم تویی یارم تویی درمان دردهایم تویی

نورم تویی راهم تویی پایان غمهایم تویی

مالک جانم توی آن عشق و ایمانم تویی

ناجی تویی شافی تویی آرامی و حامی تویی

درمان تویی مجنون تویی  آن عاشق افسون تویی

لیلی منم بیمار منم آن خسته و نالان منم

عشق تو شد درمان من روح تو شد همراه من

عشق تو کرد زنده مرا این عشق نیافتم هر کجا

عشق تو شد درمان من از من زدود عصیان من

پایان غمهایم تویی آینده و راهم تویی

شقایق

گرانبها در شبکه های اجتماعی
280