خدا در صهیون

خواندنی > شعر > موارد دیگر > خدا در صهیون

خداوندا شریفان را بر افراز

حضور پر جلالت را بر افراز

ز کرانهای زمین سرودی نو شنیدیم

واحسرتها وا اسفها وای بر ما ها شنیدیم

گناه ما کنون کفاره گشت

صلیب مذبح شد و عیسی کفاره گشته

اورشلیم ٫خدا در صهیون ماست اینک

جلال وفر او در صهیون ما ست اینک

اشیریم و بعلها پایدار نمانند

بتهای آفتاب پایدار نمانند

خداوندم نور هر دو جهان است

بهر گله اش او تنها شبان است

اورشلیم٫خدا در صهیون ماست

اینک جلال و فر او در صهیون ماست اینک

خدواند پادشاه ماست

تسبیح بخوانید مسیح منجی ما ست

تسپیح بخوانید ای امتها

نزدیک آئید تا ببینید عمانوئیل با ماست او را ببینید

اورشلیم٫خدا در صهیون ماست اینک

جلال و فر او در صهیون ماست اینک

خداوند پدر٬ اورشلیمش را نجات است

بهر زمین تشنه اش او تنها حیات است

خداوند فروتن گشته و در جسم آمد

موت ابدی بهر خصم آمد

زنان مؤتٌمٍن٫ آواز او را گوش گیریید

مردان مْؤتٌمٍن ٫آواز او را گوش گیریید

شما جملگی دختران اورشلیمید

در این خلوتگه اش ماوا گزینید

اورشلیم٫خدا در صهیون ماست اینک

جلال و فر او در صهیون ماست اینک

بهنوش

گرانبها در شبکه های اجتماعی
302