خدا هست

خدا هست، که من هستم و تو هستی و این گیتی بنا هست

 خدا هست، که مهر هست و وفا هست و بدی در آن فنا هست 

 خدا هست، که دل در پی عشق هست و زبان بر حمد یار است

 خدا هست، که انسان در امان هست و رهش در آن حیات هست 

 خدا هست، که نهان بر او عیان است و جهان سیراب به آن‌ است 

 خدا هست، که فیضش بر جهان است و گناه از او سوا است 

خدا هست، که شب ها را به آرامی بخوابم   

خدا هست،  تمام سختی را به او سپارم

میترا

گرانبها در شبکه های اجتماعی
279