خدا هست

خدا هست، که من هستم و تو هستی و این گیتی بنا هست

 خدا هست، که مهر هست و وفا هست و بدی در آن فنا هست 

 خدا هست، که دل در پی عشق هست و زبان بر حمد یار است

 خدا هست، که انسان در امان هست و رهش در آن حیات هست 

 خدا هست، که نهان بر او عیان است و جهان سیراب به آن‌ است 

 خدا هست، که فیضش بر جهان است و گناه از او سوا است 

خدا هست، که شب ها را به آرامی بخوابم   

خدا هست،  تمام سختی را به او سپارم

میترا

گرانبها در شبکه های اجتماعی
12 بازدید کننده