محبوب من

خواندنی > شعر > موارد دیگر > محبوب من

روزِسختی های من زیباست با نام مسیح

لحظه هایم پر شده از عشق به ایمان مسیح

این چه شادیست در وجودم، آسمانیست روح اوست

دست من در دست او ، آقا و محبوبم مسیح

سختی و درد و غم و غربت نباشد ماندگار

روبروی من صلیب، الگوی من باشد مسیح

گر که دنیا روزها کوبد مرا، یا شریر قلبم بسوزاند چرا

در کنارم صخره محکم بوَد، تکه ام بر اوست ملجایم مسیح

عاشقانه  سوی او پر می زنم روزی من

در ملکوتش ببینم روی محبوبم مسیح

راهِ من باریک باشد در جهان

من کنیزم چون به مقصد می رسم، آقای من باشد مسیح

مژگان

271
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
271