رنج عاشقان

خواندنی > شعر > موارد دیگر > رنج عاشقان

گر جفا باشد گران      

خارج از حدّ توان

گر به رسم این جهان   

جان نباشد در امان

می سرایم همچنان      

نغمه ای از عمق جان

چونکه دانم از نهان     

از مکان آسمان

می دهد فیضی عیان    

آن خدای(مسیح) جاودان

گر برای عاشقان        

می کشند خط و نشان

گر به هر دلداده ای     

می زنند زخم زبان

گر به نزد حاکمان       

خسته و دل نگران

این بماند یادمان          

روح او بخشد بیان

گر به اذن شاهمان       

شعله باشد گردمان

نام او در هر زمان      

می شود ملجایمان

چون به ایمان قهرمان   

می شود مرد جوان

زنده باشد عشق او       

هر زمان در قلبمان

ایتان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
292