رو کن به سوی عیسی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > رو کن به سوی عیسی

گر خسته و تکیده        

از درد و رنج خمیده

گر از زیادی غم         

جانت به لب رسیده

گر غرق در تباهی       

لبریز از سیاهی

وامانده ای و گمراه       

تنها و بی پناهی

رو کن به سوی عیسی  

آن منجی و مسیحا

اینک رها ز ظلمت        

لبریز عشق و حکمت

ایستاده در هیاهو           

بهر حصاد و خدمت

تجهیز به روح و قوت     

تزیین به نور و عزت

بهر جلال عیسی           

با مسح و فیض و غیرت

رو کن به سوی عیسی    

آن منجی و مسیحا

ایتان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
287