سلطان منی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > سلطان منی

سلطان منی سلطان منی     

هم جان منی ایمان منی

عاشق به تو ام  تو راه منی     

در هر دو جهان مرجای منی

تو نور منی تو شاه منی         

در قلب و روحم جا نان منی

هم نان منی هم اب منی        

مسکین توام ما وای منی

تو شاه جهان سردار منی       

در درد و مرض درمان منی

تو عشق منی نگار منی         

شادی منی تو یار منی

سلطان منی ارباب منی         

در وقت دعا همراز منی

امید منی آرمان منی            

فدیه گناهان منی

عادل به تو ام در نزد پدر       

در روز جزا سا مان منی

برهان منی تو جان منی         

ارباب منی آقای منی

تو راز منی اسرار منی        

تو ساز منی اواز منی

تو نور منی سرور منی        

در هر شب تار مهتاب منی

سرمست شدم از عشق تو       

مژده ی ایام منی

اکرم

گرانبها در شبکه های اجتماعی
270