شبان من

مرا به مرتع های سبز بردی            

به خونت تو گناهِ من شستی

تو جانم را دوباره تازه کردی      

منی که مرده بودم زنده کردی

چه نامت پر شکوه است ای مسیحا      

تو تنها رهبرم ای شاه شاهان

نترسم من ز هیچ چیز توی دنیا      

روم در دره تاریک مرگ ها

شبان من تویی تنها نباشم         

درآغوش توام محبوب جانم

عصای تو به من قدرت ببخشد      

دهد قوت به جسم خستم آقا

تو پهن کردی برایم سفره زیبا           

بدیدن دشمنانم یا مسیحا

که نیکویی و رحمت داری ای شاه      

خداوند منی ای شاه شاهان

تو همراهِ منی هر جای دنیا                 

کنار تو بمانم تا ابد شاه

که تو هستی خداوندم مسیحا      

که تو هستی خداوندم مسیحا

مژگان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
284