عهد جاودانی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > عهد جاودانی

عاشق روی تو ام رخ بنما بر من مسکین شکسته       

عالم از عشق تو بر روی صلیب حیران گشته

این چه فیضی ست عجیب که فقط از عشقت جاریست     

این چه قلبی ست و چه رحمی ست که تو بر ما داری

قلب سنگی مرا از مهر خودت چون موم کردی               

روح  نا پاک و تا ریک مرا چون نور کردی

سخن عشق و محبت مرام و مقصود توست                    

که اول خود تو روی صلیب اجرا کردی

گفتی منم آب حیات زندگانی                                     

گفتی منم راه حیات جاودانی

عشقم بپذیر که عشقی است آسمانی                      

با خون خودم مهر کردم عهدیست جاودانی

اکرم

گرانبها در شبکه های اجتماعی
299