نور جهان

خواندنی > شعر > موارد دیگر > نور جهان

ســرور آسمان تویی               

عیسای جاودان تویی

نوری هستی در این جهان      

راهِ تو هست حیات جان

می پرستم من نامت را           

نامِ تو هست قدرت ،شاه ها

بی تو هیچم بی تو عیسی         

لمس کن وجودم را شاه ها

ببین پدر محتاجم من               

بگیر در آغوشت مرا

محتاجم من محتاج تو            

افتاده ام به پای تو

بوسه زنم من پایت را            

خاک هستم من رحم کن عیسی

رحم کن عیسی بر وجودم       

عشق تو هست تا رو پودم

ای عیسایم ای عیسایم           

دانی تو این دردهایم

من خسته ام من بیمارم          

بکش دستی بر زخم هایم

ای عیسایم ای عیسایم           

ای عیسایم ای عیسایم

بوسه زنم من پایت را             

خاک هستم من رحم کن عیسی     

رحم کن عیسی بر وجودم         

عشق تو هست تا رو پودم      

ای عیسایم ای عیسایم            

دانی تو این دردهایم

من خسته ام من تنهایم         

بکش دستی بر درد هایم

ای عیسایم ای عیسایم         

ای عیسایم ای عیسایم

مژگان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
279